Kurssin arviointi


Arvioinnin periaatteet
Sosiaalisen median kurssin arvioinnissa pyritään kiinnittämään huomiota sekä tiedolliseen että taidolliseen puoleen. Rohkene ajatella ja ilmaista ajatuksiasi. Osallistumalla keskusteluun sisäistät paremmin myös tiedollista sisältöä ja opit helpommin. Asennoidu niin, että uskallat kokeilla etkä kaihda erehtymistä. Tutkimme ja etsimme yhdessä hyviä käytänteitä ja tutustumme aihepiiriin, joka on jatkuvasti liikkeessä. Moniin asioihin ei ole yksiselitteisesti oikeita vastauksia. Tärkeintä onkin muodostaa oma näkemys, perustella se ja mahdollisesti kurssin edetessä muuttaa omaa näkemystään.

Arviointimatriisi

Itsearviointi
Kurssin kuluessa sinua pyydetään arvioimaan omaa oppimistasi (= oppimispäiväkirja / yhteiset keskustelut jokaisen teeman lopuksi). Tämä arviointi ei vaikuta suoraan arvosanaasi, mutta se on merkittävä väline opettajille kehittää kurssin toteutusta seuraavilla kursseilla. Välillisesti itsearvioinnilla voi olla merkitystä, jos se osoittaa aidolla tavalla paneutumistasi opiskeltavaan asiaan. Tärkeää oman oppimisen arviointi on myös sinulle itsellesi. Pyri siihen kaikissa oppiaineissa. Käytä arviointia oman opiskelusi ohjauksen välineenä. Voit myös hyödyntää itsearviointia näyteportfolion koostamisessa.

Kurssin arviointi
Kurssista annetaan suoritusmerkintä tai numeroarviointi. Lisäksi kurssista annetaan sanallinen arviointi, jossa annetaan palautetta seuraavista opiskelun osa-alueista: osallistumisaktiivisuus, tekniset taidot, sisällöllinen osaaminen, tutkiva ote, oman opiskelun ohjaaminen (myös taito kysyä ja hakea apua), työkansion kokoaminen, osallistuminen ryhmän toimintaan. Näyteportolioista annetaan sanallinen palaute, jossa kiinnitetään huomiota sisällön kattavuuteen, sisällön monipuolisuuteen, sisällön kriittiseen käsittelyyn, muotoon ja tekniseen toteutukseen. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota yleiseen aktiivisuuteen, omatoimisuuteen ja kiinnostukseen.

Näyteportfolion (lopputyön) arviointiperusteet
Kypsyyttä osoittava portfolio on jäsennelty ja johdonmukainen. Sisällöt kohdistuvat kurssin aihepiireihin ja niitä on käsitelty riittävän kattavasti. Tehtävien kannalta olennaisia tietoja on riittävästi.

Hyvässä vastauksessa määritellään käytetyt käsitteet ja selvitetään asiat sujuvalla suomenkielellä. Väitteet perustellaan ja opitut teoreettiset tiedot esitellään riittävän selkeästi väitteiden perusteluissa. Vastakkaisten näkemysten esittely (toisaalta – toisaalta) on ansioksi. Oman ymmärryksen esittäminen on tärkeää. Esimerkit ja omat ideat rikastavat portfoliota.

Heikossa vastauksessa ei ole riittäviä teoriatietoja vaan lähinnä omia kokemuksia tai mielipiteitä. Portfoliosta ei muodostu kokonaisuutta. Aiheen käsittely on pinnallista ja sirpaleista.

Plagiointi
Portfolio, tehtävä tai sen osa, joka osoittautuu plagiaatiksi (ilman lähdeviitteitä esim. verkosta kopioitu teksti) johtaa laajuudesta riippuen joko koko kurssin tai kurssin osan hylkäämiseen. Lähteet tulee aina mainita ja osoittaa. Suorat lainaukset eivät koskaan saa olla kovin pitkiä vaan asia olisi ilmaistava omin sanoin oman/ryhmän ymmärryksesi kautta.