Sosiaalisen median kurssin opetussuunnitelma


Kurssin tavoitteena on, että opiskelijat saavat riittävät tiedot ja taidot sosiaalisen median käytöstä opiskelun apuna, vapaa-aikana ja työelämässä. Opiskelijoita ohjataan näiden tietojen ja taitojen ylläpitämiseen ja laajentamiseen omatoimisesti tulevaisuudessa. Opetuksessa painotetaan oma-aloitteisuutta, luovuutta ja rohkeutta hyödyntää sosiaalista mediaa niin yksin kuin ryhmässäkin.

Kurssilla tutustutaan:
 • sosiaaliseen mediaan ilmiönä
 • sosiaalisen median verkkoympäristöihin (palveluihin ja sovelluksiin)
 • opetus- ja oppimiskäyttöön
 • sosiaalisen median viestintäkulttuuriin
 • tiedonkäsittelyyn sosiaalisen median verkostoissa ja työvälineillä sekä
 • jaettuun asiantuntijuuteen, joukkoälyyn ja yhteisölliseen työskentelyyn.

Kurssilla kiinnitetään erityisesti huomiota toimintakulttuurin ongelmallisiin asioihin, kuten
 • oman identiteetin suojaamiseen
 • informaatioähkyn välttämiseen
 • tietoturvaan
 • tekijänoikeuskysymyksiin sekä
 • netikettiin eli netin etikettiin.

Kurssilla tutustutaan sosiaalisen median käsitemaailmaan. Kurssi kehittää myös kriittistä lukutaitoa. Tavoitteena on vertailla mediamuotoja, viestintätapoja ja ilmaisutyylejä. Kurssilla arvioidaan sosiaalista mediaa ja vertaistuotantoa tiedonlähteenä.

Sosiaalisen median kenttä on laaja ja alati paisuva. Uusia palveluita ja ohjelmia syntyy jatkuvasti. Kurssilla pyritään tutustumaan yleisiin periaatteisiin ja keskeisiin toimintamuotoihin. Tavoitteena on löytää työvälineitä opiskeluun, jatko-opintoihin sekä työelämätaitojen harjaannuttamiseen.

Opiskelijat saavat aineiston ja opettajan opetuksen lisäksi aktivoivia ja valinnaisia tehtäviä, joita suositellaan tehtäväksi sosiaalisen median välineillä yhteistoiminnallisesti. Kurssin suoritustavaksi sopii esimerkiksi ryhmäportfolio, johon liittyy henkilökohtainen oppimispäiväkirja.

- - - - -
(Kurssiaineisto julkaistaan wikissä CC BY-SA 3.0 -lisenssillä ja aineistoa voivat rikastaa niin opiskelijat kuin opettajat.)